کاش که قلب من و تو یه بار کنار هم باشن*****با مهر و مهربونی ها جدا از هر چی غم باشن