مال یتیم خوردی
 بعد روی منبر نشستی
 با چشم تر گفتی
 علی علی
 پای سجاده اشگ ریختی
 بعد اشگ یه ملتو در آوردی
 مکه رفتی
 با پول نذری
 کبک ما رو سر بریدی
 کبک خودت شد خروس حاجی
 بالا نشین تمام مجالسی
 داری ریش و لباس جادویی
 تو هر زمینه نظر داری
 کلمه نمیدانم نداری
 هر جا بخواهی به میز میرسی
 بی پولی بیکاری نمیبنی
 شکارچی که شکار نمیشی
 خوش فقط تو زندگی میکنی
 روحانی نیستی
 گرگ مذهبی هستی
 همه میگن بهت امام جمعه
 من میگم امام تعطیل