آسمان ببار
غم دارم بسیار
باز کابوس و لرز
باز سکوت بی مرز
نفسم به زور میاید
بغض شده سد جدید
ترک خورده ام
 به زودی نابود میشم
 تصادف یک نگاه ساده
 برای دل شده فاجعه
 حال اگر هزار بار تمام شود
تمام نمیشود
چیزی قوی تر از عشق
 مرا به سمت تو جذب میکند
حیف شدیم حیف
 هر چه سال ها بیشتر میشود
دل من بیشتر و بیشتر نخ کش تر میشود
این طوفان با مرگ تمام میشود
جنگ عقل و دل من صلح نمیشود
روزگار چرا با من مهربان نمیشود
نکند از چرخه او من خارجم