گاهی بخشش زمینه خطای دیگر میشود
گاهی صبر زخم را عمیق تر میکند
راه درستی و راستی همیشه درست نیست
تصمیم اشتباه همیشه خطا نیست
گاهی سکوت رنگ غم دارد
گاهی لب خندان نشانه درد میشود
فهمیدن مردم این سرزمین افسرده دشوار است
نباید هیچ وقت آدمک ها را قضاوت کرد
زندگی گنگ بی پایان
عشق شکنجه گر بی وجدان
آدمی همچو کشتی
روزگار همچو دریا
یا به آرامی به مقصد میرسی
یا که چنگال طوفان و غرق شدن
مثل من خاموش
یا شکست طوفان و رسیدن