مهناز حالت خوبه میفهمی چی میگی من منظورم یه چیز دیگه بود ما که خدا رو میپرستیم تا حالا برات پیش اومده حس کنی حواسش به تو بوده یا یه کاری واست بکنه یا خواستتو بپذیره مهناز نه نشده ولی دلیل نمیشه نباشه میگن وقتی بریدی نا امیدی خدا یه جوری کمکت میکنه که خودتم توش میمونی چه جوری حل شده من اینا همش حرفه خدای ما فقط به فکر بقیه است من نشده ببینم گرهی از من وا کنه مهناز خدا میاد به دادت میرسه به وقتش صبر کن من خب بسه دیگه حرف گلوم خشک شد برو یه چای بذار منم برم در حیاطو ببندم مهناز بذار من برم درو ببندم اذیت میشی من نه بابا گفتم میرم دیگه