مرگ یعنی درد سر
یعنی تو از من
من از تو بی خبر
مرگ یعنی بی قراری
یعنی تو مال آنی
من از آن تنهای
مرگ یعنی اشگ با سیگار
یعنی سکوت عاشق بیمار
مرگ یعنی اشگ های جاری روی نامه
یعنی ترس از کابوس های بی بهانه
مرگ یعنی بغض بی امان نیمه راه
یعنی زخم شمشیر آشنا
مرگ یعنی دل دادن و رفتن
یعنی به عکس دل بستن
مرگ یعنی گیجی و جنون شبانه
یعنی کلافه و خسته از وابستگی بیهوده
مرگ یعنی با خود خود غریب بودن
یعنی از درون تک و تنها زیستن