مهدی نیست که بیاید
خدا نیست که بشنود
جهنم نیست که بترسید
بهشت نیست که بشتابید
گوش و چشم باز کنید
دست به دعا نباشید
که دین چیزی به جز تلف کردن وقت نیست
که در سوگواری و سینه زدن سودی نیست
دنیای دیگر نیست
در این دنیا زندگی کنید
قدر لحظه بدانید
که عمر خیلی کوتاه است
به طبیعت دست رفاقت بدهید
تا که لذت را حس کنید
به حیوان گر توجه نمیکنید
به او کتک و فحش نرسانید
با زندگی باید زندگی کرد
یک عمر را باید صرف زندگی کرد