مغز ها پوچ
دهان ها باز
اعمال دینی
کردار یزیدی
آری اینجا همه چیز عجیب است
حتی آسمان هم رقیب است
خروس در بند و روی دار است
خرافه گو و قصه گو بسیار است
بین دین و پول یه رابطه مستقیم است
مقصد ما با این جماعت رو به هیچ است
مهم حجاب و عزا است
رفع بیکاری و رشد مهم نیست
علف های هرز را باید برید
تا به میوه های نور رسید
ستم اینان از عمر نوح گذشت
خاک بر سر ما که سکوتمان نشکست
بازم به گونه ام اشگ نشست
دود بزمشان بد جور به چشم ام نشست