ای مرهم دور نشین
مرا با دید دیگر ببین
دستم را کودکانه بگیر
از من دیروز فاصله بگیر
بیا بگذریم از گذشته
از هم بسازیم فرشته
هم مسیر هم باشیم
در رنج و شادی
همسفر هم باشیم
در حبس و جدایی
حیف که گوش شنوا نداری
حیف که قصد گذشت نداری
تو با منو خودت در جنگی
تو با حرف دلت هم قهری
تو بهتر از من هم دیدی
جوانی ما با حسرت و جدایی گذشت
گره ای بزرگ و سر سخت به دل ما نشست
روده درازی نمیکنم
مختصر و مفید میگم
صد وجب آب از سر ما گذشت