وقتی که طوسی تجاوز کرد
جوک ساختیمو خندیدیم
وقتی که فیش میلیونی فاش شد
گفتن کش ندهیمو نفهمیم
وقتی که اسید پاشی امر به معروف شد
پرونده ها نا معلوم شد
وقتی که فوتبال شب عاشورا بود
منصور آرزوی مرگ کرد
وقتی که دوچرخه سواری حرام شد
تعطیلی مخ آخوند آشکار شد
وقتی که شهریه مدرسه در دست کودک نبود
شلاق روی تنش بود
وقتی که اختلاس ها بزرگو بزرگ تر بود
اسامی کوچکو کوچک تر شد
وقتی که عامل خشکی زاینده رود بی حجابی بود
سطح فهمو شعور شان رو شد