دین ما مخالف با خیانت به تو نیست
چهار تا دائم صد تا صیقه خطا نیست
صدای تو برای خواننده گی صحیح نیست
بدون حجاب در تو نجابت نیست
شهادت تو مقبول نیست
دیه تو با مرد برابر نیست
حق تو این زندگی نیست
سکوت نکن سر خم نکن
حق گرفتنی است دادنی نیست
باید مرد بشه تا رنگ ورزشگاه رو ببینه
باید کر بشه تا متلک و فوحش نشنوه
باید خونه نشین باشه تا زیر ذره بین چشم مرد نباشه
هم جنس من این قفس ها را ببین
گاهی فقط گاهی پای حرفش بشین