همه چی از خنده های سر زده شروع شد
از اون نگاه های قیمتی گاه و بی گاه شروع شد
یا شایدم از اولین قدم زدن زیر بارون با یه چتر شروع شد
شایدم از اولین برف بازی کنار آدم برفی شروع شد
شایدم از تاب خوردن های با شوق شروع شد
شایدم شروع نشد
همه چی با اس ام اس های بی جواب تموم شد
با اون رقص لعنتی کنار غریبه تموم شد
یا شایدم با اولین بوسه تو به دست اون تموم شد
شایدم با اولین خندیدن تو با اون روی پشت بوم تموم شد
شایدم تموم نشد