حرف دل جواب نداره
چشم کور سراب نداره
رفتن که نیست چاره
ماهی بدون آب زندگی نداره
شهر ما شادی نداره
دین ما منطق نداره
فرار که نیست چاره
پای لنگ راهی نداره
شب ما خوابی نداره
روز ما بیداری نداره
لالایی که نیست چاره
گوش کر شنیدنی نداره
ذهن ما آرامش نداره
دست ما گرمی نداره
اعتماد که نیست چاره
مرده غریبه آشنای نداره
لب ما شوقی نداره
تن ما رقصی نداره
ترس که نیست چاره
زندگی فانی فردای نداره