چرک کف دست چه جادو ها میکند
وجدان میخرد
عشق میخرد
جان میخرد
چرک کف دست واقعا کیمیای میکند
دوست ها ماندگار میکند
دهان ها میبندد
طناب اندیشه ها میبرد
نقاب پشت نقاب تعویض میکند
مسئولین محترم را به راه کج هدایت میکند
یه ملت را به آرامی رنده رنده میکند
دست آدمی را به میز میبندد
یه لشگر مخلص و مطیع میسازد
قانون و قاضی را هدایت میکند
دروغ را میان یه ملت جاری میکند
جنایتی نیست که ردی از او نباشد
چرک کف دست واقعا کیمیای میکند