من از دورها به تو نزدیکم
فکر نکن نیستی با تو هم نشینم
تا نفسم هست تو هستی کنارم
هر جا که هستم تو هستی هم نشینم
تو هنوزم منو قلقلک میدی
تو هنوزم بهترین اتفاق زندگیمی
تو هنوزم نگرانی که سرما نخورم
تو هنوزم ماه زندگی تار منی
تو هنوزم باغچه رو آب میدی
تو هنوزم شروع و ختم نگاهمی
من هنوزم برات گل میخرم
من هنوزم باهات از کودکی حرف میزنم
من هنوزم برات سیب پوست میکنم
من هنوزم کفشاتو جفت میکنم
من هنوزم مثل روز اول عاشقتم