بعضی وقتا باید بی خیال باشی
آرام و جدا از همه چیز باشی
یه لبخند محکم رو به روی غم باشی
یه آتش بی مرز برای درد باشی
بتازیو به پشت سر نگاه نکنی
بال بزنیو رها تر از پرنده باشی
نه مثل من گریه بعد مستی باشی
نه مثل من گمشده یخ زده باشی
تو باید هم نشین زیباترین زندگی باشی
نگران منو دل زارم نباش
نگران منو راه زندگیم نباش
نگران فردام نباش
تو باید طلوعی بی تکرار باشی
تو باید آغازی بی پایان باشی
تو باید در دلم باشی و
نباشی