کش دادن رابطه تموم شده
شبیه ستاره چیدن از آسمونه
هم خوشی
هم در تکاپوی
ولی نمیچینی
نمیرسی
حس میکنی نزدیکی
ولی دوری
نیستی
نه میفهمی زنده ای
نه میفهمی مرده ای
فقط ادامه میدی
فقط میفهمی از کسای که هنوز نرفتن
نباید خداحافظی کرد
و به کسای که رفتن
نباید سلام کرد
فقط میفهمی تا یه حدی باید ماند
و ایستاد
و جنگید
فقط میفهمی نفر دوم بودن
یعنی شمع بودن برای شب مبادا
یعنی بازیچه زمان بودن
یعنی با رویای غلط زیستن