منم یه روز عزیزی داشتم
منم برو و بیای داشتم
همش تو خونه تنها نبودم
بال و پر و شوقی داشتم
خنده داشتم فراون
لال نبودم و حیرون
دلی سالم و آبی داشتم
ذهنی خلوت و بهاری داشتم
شبام نفرین و شکایتی نداشت
روزام خوابای طولانی نداشت
منم حرف دروغو راست شنیدم
منم حرف راستمو دروغ دیدم
به هم میگفت قهرمان
میگفت یه دونه ای تو جهان
میگفت فرشته ای از آسمون
قدر تو میدونم مهربون
منم میگفتم تو تاج سری
من هر چی باشم
تو از من بالاتری