یه مشت قرص تو دستامه
 تنم بی اختیار میلرزه مستانه
 همش حس میکنم پوچم
 نمیخوام درد بکشم احمقانه
 نفس بکشم به خاطر کی
 به خاصر چی
 زندگی درد بی پایانه
 فردای خوب کشک و خیاله
 تا زنده هستم همین داستانه
 تو آنقدر بیش از حد مهم شدی
 که به راحتی آرامش را گرفتی
 تو که با همه بیگانه بودی
 چرا به غریبه عاشقانه تن دادی
 تو که ضربه میزنی
 ضربه میخوری
 به خودی بزنی
 از خودی میخوری
 امشب که پایان به من رسیده
 میرم به سوی مرگ که مرگ رسیده