خاک نشسته بر سر عشق
هوس ترسیده در بستر عشق
بگو حرف بزن نگو زرشک
چرا همه نه میگن به عشق
بگذریم از عشق کشک
هوا چه جوری طرفای عرش
خودت میدونی سرده هوای فرش
نگو بازار خرابه بدجور
تو نونت همیشه چربه بدجور
میکشی روشن کنم ناقابله
راستی تو تو ترکی هرروز
ساکت نشین چیزی بگو عزیز
من دویدم تا تو برسی عزیز
میدونی از تو خالی شدم
موریانه دلتنگی کشت منو آروم
تعارف نکن چیزی بخور
من تکمیل تکمیلم مست مستم عزیز
باز اومدی چه زخمی بزنی عزیز