باز عید و خانواده های اعدام دیده
باز عید و بی گناه های در حبس مانده
باز عید و گل های پژمرده دست فروش
باز عید و نگاه های کودک کهنه پوش
باز عید و گریه های پشت ویترین
باز عید و دزدی کودک غمگین
باز عید و گریه های پنهانی پدر
باز عید و بغض های ناگهانی مادر
باز عید و نبود تو با من
باز عید و خاطره ات تو با من
باز عید و خانه ساکت و تاریک من
باز عید و بغض و عکس تو با من
باز عید و آینه شکستن بی اختیار من
باز عید و چشمهای خیره من به در
باز عید و باز پاییز من