مستم و باده ناب میخوام
با منطقم و مرگ خدا میخوام
زخمیم و لذت مرگ میخوام
ایرانیم و میهن سبز میخوام
آزادم و چارچوب نمیخوام
وجدان دارم و دین نمیخوام
مهربانم و حرف آخوند نمیخوام
مینوشم و بهشت دروغی نمیخوام
نجیبم و حجاب اجباری نمیخوام
غم دارم و غم هیئت نمیخوام
بیدارم و صدای اذان نمیخوام
غمگینم و شهر مشگی نمیخوام
عاشقم و جادوی یار میخوام
کویرم و آغوش باران میخوام
کابوسم و خواب خوش میخوام
غریبم و بهانه ماندن میخوام