گاهی عشق تبدیل به فردی کلت به دست میشود
و آدمی را با سماجتی بیش از حد هدایت میکند
ذره ذره وجود آدم را میتراشد
و آدمی عجیب و غریب تحویل آدم میدهد
و باید فردی را که دوست داشتنی نیست
دوست بداری
و باید با چشم و تنی که بوده و نیست
زندگی کنی
و اگر مثل کوه استوار باشی
غول دلتنگی تو را میلرزاند
و تو برده عشق پوچ میشوی
و هر شب تو را عشق شکنجه میدهد
و لعنت به این فرد نامرئی کلت به دست
که باید و نباید زندگی مرا گرفته به دست