شب قبل شکستن و رفتن
شب قبل رفتن و رفتن
حس و حال ماندن داشت
مثل روز اول اول
شاد و خرم و سرسبز بود
ماندگار و گرم و سرسخت بود
مثل بوسه اول
شب قبل شکستن و رفتن
پاک نمیشود از ذهنم
گر چه بغض و غم دارم
اما مثل روز اول اول
دوست دارم