نه با تو میشود
نه بی تو
نه با منی
نه با خود
دود کن و دودم کن
سیگارم و کورم کن
نه میروی بمیرم
نه هستی جان بگیرم
نه راضیم از توهم
نه خسته ام از تظاهر
چه هستم و چه هستی
به هم نگو تو مستی