هنر بی مرزه
در هر زمینه که بگی
هنر تکیه گاهه
برای هر هنرمند که بگی
آدم مذهبی بی منطقه
در هر دینی که بگی
آدم عاشق آزادیه
در هر کشور که بگی