من یه جایم که هیچ غلطی نمیتونم بکنم‎
من میان دو‎ ‎حرف حق مانده ام
‎از‎ ‎یه طرف جیب خالیم میگه برگرد‎ ‎نرو
‎از‎ ‎یه طرف دل پرم میگه برو‎ ‎بگو
‎منگنه از‎ ‎این سخت تر‎ ‎نیست
‎برزخ از‎ ‎این کشنده تر‎ ‎نیست