من عاشق بودم ولی عاقل نبودم
همه چیو با دست خودم خراب کردم
عاشق شدن یک چیز است
عاشقی کردن یک چیز دیگر است
من با همین چشم و لب خودم
قبر خودم را سریع کندم
خوب بودم و بد عالم شدم
علت درد و تنهایم خودم هستم
مثل گلوله خراش دادم و رفتم
من خودم از خودم میترسم