حرف تو را تائید میکنم
برای گذر از گفت و گو
تو خیال میکنی مایلم بشنوم
باز ادامه میدی به گفت و گو
حرف مرا به حرف و عمل نشنیدی
چرا پایان نمیدی به گفت و گو
هر چه بین ما بوده گذشته
چیزی عوض نمیشود با گفت و گو
پس یا بمان و خطر کن
یا برو بدون گفت و گو
بد بودم و بد کردم قبول
برای دلم آمدم نه گفت و گو
من پشیمانم و عوض شدم
آمدم برای دوستی نه گفت و گو
تو هم بدون اشتباه نبودی
فکر کن قبل گفت و گو
با انصاف باش اول
بعد بکن گفت و گو