دفتر کاهی و مداد دزدی

تکلیف بی لذت و سردی

زمستون جهنم بود اون روزا

ترکه خیس بود و بی نفتی

میگفتم خدا منو ببین

یا مرگ برسون یا گرمی

بعد میگفتم تو یه دروغی

مثل غول زشت و پری

حالا دی که میشه سرد میشم

گریه میکنم مثل آدم برفی

کی میگه بزرگ بشی یادت میره

منو پیر کرد خاطره های کودکی

شبای دی از یادم نمیره

لرز و گریه بود و بی خوابی