اگه پشت هم باشیم

میتونیم این سرزمین و شخم بزنیم

میتونیم گلای تازه بکاریم

میتونیم دیو پر پر بکنیم

اگه پشت هم باشیم

اگه از برق شمشیر نترسیم

اگه گول هویجای چیده روباه و نخوریم

میتونیم اهریمن و از نفس بندازیم

اگه پشت هم باشیم

میتونیم کابوس و پاکش بکنیم

میتونیم سبز بشیم و سبز بمونیم

میتونیم یه جون تازه بگیریم

اگه پشت هم باشیم

کسی حریف ما نمیشه

پیروزی به ما میرسه

قفس میشکنه و آسمون مال ما میشه