سقفی ندارم واسه امشب

واسه خاطره ساختن مشترک

ولی غصه نخور سقف میسازم

حتما خوش میگذرونیم امشب

یه چادر مسافرتی دارم

که وقتشه بیرون و ببینه امشب

میتونه خاطره موندگار بسازه

میتونیم فکر کنیم مسافریم امشب

شبم که مهتابی و پر ستاره است

آخ چه شبی بشه امشب

آهنگ یه شب مهتاب فرهاد دلنشینه

خیلی خیلی شنیده نش واجب امشب

آماده باش واسه سفر کردن و رویا چیدن

من و تو آخ من و تو مسافریم امشب