((من)) منو کجا میبری؟

با توئم چادری

بذار برات توضیح بدم

نرم میره میفهمی

((او)) تو از بدم بدتری

نه مانتو نه روسری

دروغ نگو میدونم

اومدی واسه دلبری

((من)) من اومدم دلبری؟

کفش ندارم خوب ببین

باید بهش زود برسم

بره میمیرم لعنتی

((و میگذره از رو سرم

هواپیمای مسافرم

زانو میزنم و میبارم

میگه پاشو خواهرم))

((من)) تو آخرین شانس منو گرفتی

تو لکه این شهری

تف به تو و چادرت

یه روز زیر پام له میشی