بالش سوخته میگه

دیشب سیگار بوده و غم

اما نمیدونم کدوم غم

سوزونده سیگار بی گناه و

گوشیه خونی میگه

که همه چیز تموم شده

که حاضرم دیوار یخ زده رو ببینم

ولی اونو نه

تلویزیون شکسته میگه

که خبر داغ جنگ بوده

که باز چشم ناامیدم

مرگ انسان و وجدان دیده

و پیک سرنگون میگه

دیشب مست و گیج بودم

دیشب یه جنون بی همه چیز بودم

که باز مردم و زنده شدم