غمگینم و غمگینه

میباره و میبارم

دستش میلرزه و میلرزم

میرم که برنگردم

دیگه دلم روشن نیست

دلم یه قبرستون بی چراغه

ستاره هم نداره

روز و شبش بارونه

موج غم زندگیم

ساحل نداره رقیبم

حالم یه هشداره

امروز من آینده تویه