ای الاغ های دو پا

همین روز ها

میخندیم و میشکنیم

سم تک تکتان را

نبینید که گاهی ساکتیم

ما آگاه تر از دیروزیم

ما به زودی بلند میشیم

از زیر سم تک تکتان