چسبیده به من روی موتور

میگه گاز بده بی خیال ترمز

میگم چراغ قرمزه

میگه برو ما که سبزیم

و میگذرم از چراغ قرمز

میگم دیوونگی هم حدی داره

میگه زیر بارون کیف داره

و یهو ساکت میشه

میگم حالت خوبه

میگه تشنه تنتم

و میبوسه پشت گردنم و

و میزنم کنار

و رو به روش میشینم روی موتور

و میبوسمش با طمع بارون