یه دنیا صدا

توو سرمه

این وطن منه

یا مال غریبه

قرار بوده و هست

یه وجب به غریبه ندیم

ما یه دریا شهید دادیم

چه زود فراموش کردی

ای تاجر دزد

ای سر به مهر

با باد کوه آتش دلمان

یه روزی خاکستر میشی