پیره و کم حوصله

ولی خوب میشنوه

اهل نصیحت نیست

فقط مست حرفه

منتظره حرف بزنم

فقط یک کلمه

تا نشون بده

چقدر میفهمه

میگم عشق

میگه یه قدم برداری

تو رو تا ته میبره

مثل پله برقی

میگم خیانت

میگه اشتباه رو

کش بدی

زود میفهمه