روحم از بدنم رفته یا میل رفتن دارد نمیدانم

خانه دور سرم میچرخد یا سرم میچرخد نمیدانم

تو در آغوش منی یا لباس زنانه دارم نمیدانم

شرح گیسوی تو را مینویسم یا حال زارم را نمیدانم

دفتر شعرم را میخوانم یا رمان عاشقانه نمیدانم

تو از در میروی یا میایی نمیدانم نمیدانم