من خدای خجالتم

بمیرم دم نمیزنم

وقتی یه کوه غم دارم

فقط زنگ میزنم

ایرانسل یا همراه اول

زن یا مرد

انتخاب من نیست

فقط بازی اعداده

عده ای بعد فحش میخندن

عده ای بعد خنده فحش میدن

عده ای بی عیب و بی خاصیتن

عده ای در دسترس نیستن