قاسم را بو میکند

نرگس بی همه چیز

همیشه عطر مخصوص میزند

برای نرگس خنجر تیز

سه ماهه آخر هفته

به خانه نرگس میرود

سه ماهه تمام هفته

زبان شکایت ندارم

امشب بعد بازی فوتبال

فیلم نرگس و قاسم

امشب دو قبیله تازه نفس

داور بازی نرگس و قاسم