به دوربین میخنده

انگار اخم منو میبینه

میگه حال کشور خوبه

آمار دروغ نمیگه

سرم از درد میمیره

این نمایش کابوسه

چرا دیگه نمیخندم

چرا دستم تیر میکشه

خاموش میکنم و خیس میشم

زیر دو تا آسمون

لعنت به من ساده

که رفتم و رای دادم