لباس شویی میچرخه و

توو فکرم

چی بپوشم

چی بگم

آخه حرف همیشه

توو دهنم میچرخه

حوصله من و او

پیر میشه

یعنی باز همون بازی

من پر حرف و

او پر حدس و

اشتباه و لغت تکانی

خاموش میکنم و خاموش میشم

من نمیرم با روح خیسم

حتما به لکنتم میخنده

من مادر عروسکم میمونم