بدون لبخند و رندی

بریدم و بریدی

مثل یه سایه غریبه

سکوتم و سکوتی

و نشانه های از حقیقت

در دروغ من و او بود

ما دو دنیای متفاوت

ما پازل اشتباه بودیم

او سبز و بهاری

من خشک و برف دیده

دوستانه شروع و پایان

بدون اندوه و مستی