گفتار و کردار ما

زمینه ساز خیر و شر

یا لبخند و اتفاق خوش

یا بغض و خون باریدن