دستم زیر سر

خیره شدم به سقف

فکر میکنم و فکر

اشتباه کجا بود اشتباه

به جوابی نمیرسم

من کاملا سوالم

این دست من نیست

من خدای بی جوابم

بدون موج و گردابم

من آب پشت سد تکرارم

دیروز و امروز و فردا

من همینم همینم همین