امروز من گریانم

فردا منو تو گریانیم

درس بگیر

از این تکرارها

این رفتنو آمدن بچگانه

داغش میماند مثل لکه های روی آینه

کم رنگ میشود

پاک نمیشود

برای ما رفتن رفتن نیست

ماندن ماندن نیست

میدانم میروی میایی

میدانی میروی میایی

از پیله به پرواز

از پرواز به پیله

میرویم میایم

سنگر نداریم

صلح نداریم

دیوانگیی از جنس صبرو عجله و سکوتو فریادو انتظارو غرور داریم

یه رنگ ناشناختیم

تو نقاشی هم

ما رو زمین تو آسمون اسیر همیم

ولی سردیم