لاله به دست آمده نیلوفر
بعد جنگ ها رسیده نیلوفر
 داغ و صمیمی است همیشه
 خورشید شب من شده نیلوفر
دستم که میگیرد دل میبرد
تشنه را تشنه نمیگذارد نیلوفر
سرفه های قلم مرا شنیده
 دیدم که اشگ ریخته نیلوفر
اما دلم جای دیگه است
 هنوز گذشته با منه نیلوفر
تظاهر نمیکنم به دوست داشتن
 باور کن اشتباه رابطه نیلوفر
محکومم به این رنج لعنتی
 برقرار بمانی دوست دخترم نیلوفر
خاطره خوب و ماندگار منی
 مرا ببخش نمیتوانم بمانم نیلوفر