شوخی تو با اتوی خاموش
 رقص تو با آهنگ شاهینم
 شوخی من با لنزهای تو
از یادم نمیرود نازنینم
 بازار و یهویی قایم شدن
 آتش بازی و سیب زمینی
 بارون و پا لخت دویدن
 از یادم نمیرود نازنینم
 شهربازی و بچه شدن
 سلفی و مردن از خنده
 اسم بچه و قهر کردن
 از یادم نمیرود نازنینم
 گریه دو نفره زیر دوش
 گریه تو پشت شیشه اتوبوس
 لرزیدن و زانو زدنم
 از یادم نمیرود نازنینم
 بوق و ماشین عروس تو
آذر و آخرین تیر تو
رقص من با مرد تو
از یادم نمیرود نازنینم